Thông tin tài khoản sinh viên đóng học phí, Bảo hiểm y tế

Thông tin tài khoản sinh viên đóng học phí, Bảo hiểm y tế


Quyết định về quy định mức học phí hệ chính quy áp dụng trong học kỳ I năm học 2022-2023

Quyết định số 876/QĐ-ĐHĐL ngày 30/9/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Quyết định về quy định mức học phí năm học 2022-2023

Quyết định số 760/QĐ-ĐHĐL ngày 08/9/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


XEM THÊM