Quy định mức học phí HK 2 - NH 2015-2016

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 04/2016/ĐHDL, ngày 05 tháng 01 năm 2016 về việc " Quy định mức học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016.
Chi tiết theo file đính kèm: Muc hoc phi HK 2.NH 2015-2016.pdf

Các tin khác